Jump to Navigation

ഇ-ഗവേണന്‍സിന് നാട്ടിക മോഡല്‍

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പുത്തന്‍ ആശയങ്ങളുമായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം നല്‍കുന്നതില്‍ മാതൃകയായി നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത്. സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണ പ്രഖ്യാപനം 02/01/2014 ന് പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ  പത്മശ്രീ എം എ യൂസഫലി നിര്‍വഹിച്ചു. ടച്ച് സ്ക്രീന്‍ വഴി ജനന-മരണ-വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുക്കുന്ന സൌകര്യം,  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ക്ക് എസ് എം എസ്, ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമ്പൂര്‍ണ്ണ സിവില്‍രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ മുനിസ്സിപ്പാലിറ്റി എന്ന ബഹുമതി തിരൂരിന്

സമ്പൂര്‍ണ്ണ സിവില്‍ രജിസ്ട്രസ്റ്റേഷന്‍ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന ബഹുമതി തിരൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക്  ലഭിച്ചു. ഔപചാരികമായ ഉത്ഘാടനം  31 ഡിസംബര്‍ 2013 ചെവ്വാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ശ്രീ.മമ്മുട്ടി എം.എല്‍ എ നിര്‍വഹിച്ചു. 1971 മുതല്‍ 2005 വരെ ജനനം (170000 രാജിസ്ട്രേഷന്‍) മരണം (16000 രാജിസ്ട്രേഷന്‍),1981 മുതല്‍ 2008 വരെ മാരേജ്  (400 രാജിസ്ട്രേഷന്‍), 2008  മുതല്‍ 2010 വരെ കോമണ്‍ ‍മാരേജ്  (500 രാജിസ്ട്രേഷന്‍) എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. മുനിസ്സിപ്പാലിറ്റിയില്‍ 7 ഹോസ്പിറ്റല്‍ കിയോസ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ പൊതു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടിയുള്ള ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം  എം-ഗവേണന്‍സ് സംവിധാനം എന്നിവയും നിലവിലുണ്ട്.

Western Ghat through Local Government Institutions in Kerala

The Kerala region of Western Ghat covers 230 Local Government Institutions (fully/partially) across 14 districts in Kerala. It comprises 22.05%, 230 out of 1043 Local bodies among Grama Panchayats, Municipalities and Municipal Corporations.

  • 225 Grama Panchayats
  • 5 Municipalities

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇ-ഗവേര്‍ണന്‍സില്‍ ജിയോഗ്രഫിക്കല്‍ ഇന്‍ഫന്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പരിപാടിയില്‍ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളുടെയും ജനവാസ വിതരണത്തിന്‍റെയും പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിന് ആ വിവരങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഭൂവിഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോജെക്ട്കളുടെ രൂപീകരണത്തിനും അവലോകനത്തിനുമായി ഭൂപടങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുവാന്‍ പല തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ശ്രമിക്കുകയും എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭൂപടങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

മുസിരിസ് പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത വിഭവ ഭൂപട നിര്‍മ്മാണം

മുസിരിസ് (ഇംഗ്ലീഷില്‍ Muchiri or Mucciri) പെരിയാറിന്‍റെ തീരത്തുള്ള അതിപുരാതനമായ, ക്രിസ്തുവര്‍ഷം 1300 -ാം ആണ്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ല്‍ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രമുഖമായ തുറമുഖ-വ്യാപാര നഗരമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവര്‍ഷം 1341 -ാം ആണ്ടില്‍ പെരിയാറില്‍ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ മുസിരിസ് ഇല്ലാതായതായും തുടര്‍ന്ന് വ്യാപാരകേന്ദ്രം മലബാറിന്റെ തീരത്തേക്ക്‌ മാറിയതുമായാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്.

Muziris Heritage Project resource map

The Muziris Heritage projects aims to reinstate the historical and cultural significance of the port of Muzuris, in the Indian state of Kerala. We have successfully completed our role of resource mapping the entire project area with our indigenous premises mapping process.

The entire resource map of Muziris Heritage Area available at
http://gis.lsgkerala.in/maps/muziris

സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ നടത്തിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജില്ല - മലപ്പുറം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1970 മുതല്‍ നാളിതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മുഴുവന്‍ ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവന്‍ ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഡിജിറ്റൈസ്  ചെയ്ത ആദ്യ ജില്ലയായി ഇതോടെ  മലപ്പുറം മാറുകയാണ്. മുഴുവന്‍ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും ഐ കെ എം ന്‍റെ സാങ്കേതിക സഹായവും ഭരണ സമിതിയുടെ പിന്തുണയും ജില്ലാ ഓഫീസിന്‍റെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങുമാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിനു പിന്നില്‍ ‍.

"സങ്കേതം" സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിന്യസിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

ഇ-ഫയലിംഗിലൂടെയും നേരിട്ടും കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതിക്കായി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ മുന്‍ഗണനാക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുതാര്യമായും, കാര്യക്ഷമതയോടും, നിയമാനുസൃത നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയും സമയബന്ധിതമായി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച "സങ്കേതം" സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിന്യസിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു

Session on 'Latest Trends in SDLC and Project Management'

The second session of the IKM Lecture Series (iLecture Series) was on 'Latest Trends in SDLC and Project Management' and it was conducted on Saturday, 5 Oct 2013 by Mr. Sanjay Bhaskaran, Vice-President (Education), PMI Trivandrum, Kerala Chapter and Mr. Rajeev R Panicker, President, PMI Trivandrum, Kerala Chapter.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ലാപ് ടോപ്പും ഇന്‍റര്‍നെറ്റും

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പ്രസിഡന്‍റിനും സെക്രട്ടറിക്കും അസി.എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ക്കും ലാപ്ടോപ്പും ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷനും നല്‍കുന്നു.ഇ ഗവേണന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകളും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കലും കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് വഴിയുള്ള 12 സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണവും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാണ് നടന്നുവരുന്നത് .ഡിജിറ്റല്‍ ഒപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു ലഭ്യമാകുന്ന ഇ-സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളാകും ഇനി അപേക്ഷകര്‍ക്കു ലഭിക്കുക.ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ പ്രസിഡന്‍റിനും സെക്രട്ടറിക്കും  ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് അനുമതി നല്‍കാനും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുവാനും  എളുപ്പം സാധ്യമാക

Pages

Subscribe to IKM Blog RSS


Main menu 2