Jump to Navigation

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇ-ഗവേര്‍ണന്‍സില്‍ ജിയോഗ്രഫിക്കല്‍ ഇന്‍ഫന്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പരിപാടിയില്‍ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഭൗതിക സവിശേഷതകളുടെയും ജനവാസ വിതരണത്തിന്‍റെയും പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിന് ആ വിവരങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഭൂവിഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോജെക്ട്കളുടെ രൂപീകരണത്തിനും അവലോകനത്തിനുമായി ഭൂപടങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുവാന്‍ പല തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ശ്രമിക്കുകയും എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭൂപടങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

മുസിരിസ് പൈതൃക സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ വിഷയാധിഷ്ഠിത വിഭവ ഭൂപട നിര്‍മ്മാണം

മുസിരിസ് (ഇംഗ്ലീഷില്‍ Muchiri or Mucciri) പെരിയാറിന്‍റെ തീരത്തുള്ള അതിപുരാതനമായ, ക്രിസ്തുവര്‍ഷം 1300 -ാം ആണ്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ല്‍ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രമുഖമായ തുറമുഖ-വ്യാപാര നഗരമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവര്‍ഷം 1341 -ാം ആണ്ടില്‍ പെരിയാറില്‍ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ മുസിരിസ് ഇല്ലാതായതായും തുടര്‍ന്ന് വ്യാപാരകേന്ദ്രം മലബാറിന്റെ തീരത്തേക്ക്‌ മാറിയതുമായാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്.

Muziris Heritage Project resource map

The Muziris Heritage projects aims to reinstate the historical and cultural significance of the port of Muzuris, in the Indian state of Kerala. We have successfully completed our role of resource mapping the entire project area with our indigenous premises mapping process.

The entire resource map of Muziris Heritage Area available at
http://gis.lsgkerala.in/maps/muziris

സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ നടത്തിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ജില്ല - മലപ്പുറം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 1970 മുതല്‍ നാളിതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മുഴുവന്‍ ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവന്‍ ജനന മരണ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഡിജിറ്റൈസ്  ചെയ്ത ആദ്യ ജില്ലയായി ഇതോടെ  മലപ്പുറം മാറുകയാണ്. മുഴുവന്‍ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും ഐ കെ എം ന്‍റെ സാങ്കേതിക സഹായവും ഭരണ സമിതിയുടെ പിന്തുണയും ജില്ലാ ഓഫീസിന്‍റെ കൃത്യമായ മോണിറ്ററിങ്ങുമാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിനു പിന്നില്‍ ‍.

"സങ്കേതം" സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിന്യസിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

ഇ-ഫയലിംഗിലൂടെയും നേരിട്ടും കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതിക്കായി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ മുന്‍ഗണനാക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുതാര്യമായും, കാര്യക്ഷമതയോടും, നിയമാനുസൃത നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയും സമയബന്ധിതമായി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച "സങ്കേതം" സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വിന്യസിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു

Session on 'Latest Trends in SDLC and Project Management'

The second session of the IKM Lecture Series (iLecture Series) was on 'Latest Trends in SDLC and Project Management' and it was conducted on Saturday, 5 Oct 2013 by Mr. Sanjay Bhaskaran, Vice-President (Education), PMI Trivandrum, Kerala Chapter and Mr. Rajeev R Panicker, President, PMI Trivandrum, Kerala Chapter.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റിനും സെക്രട്ടറിക്കും ലാപ് ടോപ്പും ഇന്‍റര്‍നെറ്റും

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും പ്രസിഡന്‍റിനും സെക്രട്ടറിക്കും അസി.എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ക്കും ലാപ്ടോപ്പും ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷനും നല്‍കുന്നു.ഇ ഗവേണന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകളും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കലും കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് വഴിയുള്ള 12 സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണവും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാണ് നടന്നുവരുന്നത് .ഡിജിറ്റല്‍ ഒപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു ലഭ്യമാകുന്ന ഇ-സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളാകും ഇനി അപേക്ഷകര്‍ക്കു ലഭിക്കുക.ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ പ്രസിഡന്‍റിനും സെക്രട്ടറിക്കും  ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ച് അനുമതി നല്‍കാനും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുവാനും  എളുപ്പം സാധ്യമാക

Session on 'Latest Trends in Mobile App Development'

On Saturday, 28 Sep 2013, we embarked on a mission to enrich our Information Kerala Mission (IKM) community by bringing a broad spectrum of accomplished professionals and recognized speakers from the Academia, Government, IT and Business worlds as part of our IKM Lecture Series (iLecture Series) to share their thoughts and ideas, and learn from the vast, global experience of these great minds.

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാരുടെ സാങ്കേതിക പരിശീലനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാര്‍ക്ക് 12 ദിവസത്തെ സാങ്കേതിക പരിശീലനം ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ 12 വരെ  ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു. റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ രീതിയില്‍ നടക്കുന്ന പരിശീലന കാലയളവിലെ താമസ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം എന്നിവ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. പരിശീലനത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാര്‍ താഴെ പറയുന്ന രേഖകള്‍  ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള സാങ്കേതിക പരിശീലനം - ബാച്ച് 22 മലപ്പുറം ശിക്ഷക് സദനില്‍ ആരംഭിച്ചു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാര്‍ക്കുള്ള സാങ്കേതിക പരിശീലനം - ബാച്ച്  22  2013 ആഗസ്റ്റ്‌ 24 ന് ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറം ശിക്ഷക് സദനില്‍നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന്  ഐ കെ എം ആണ് നേതൃത്വം  നല്‍കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായായിട്ടാണ്  പരിശീലനം നല്‍കുന്നത് . ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ അസോസിയേഷന്‍ ജില്ലസെക്രട്ടറിയും തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ.സി.കെ.ജയദേവ് പരിശീലനപരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .

Pages

Subscribe to IKM Blog RSS


Main menu 2